เมนูโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/11/2013
ปรับปรุง 16/10/2020
สถิติผู้เข้าชม 432614
Page Views 571561
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านดงกลาง ดงกลาง จตุรพักตรพิมาน
2 โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร ดงกลาง จตุรพักตรพิมาน
3 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ ดงกลาง จตุรพักตรพิมาน
4 โรงเรียนบ้านงูเหลือม ดงแดง จตุรพักตรพิมาน
5 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม ดงแดง จตุรพักตรพิมาน
6 โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ดงแดง จตุรพักตรพิมาน
7 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร ดงแดง จตุรพักตรพิมาน
8 โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ ดงแดง จตุรพักตรพิมาน
9 โรงเรียนบ้านป่าแดงสาขาบ้านหนองตอน้อย ดู่น้อย จตุรพักตรพิมาน
10 โรงเรียนบ้านดงยาง ดู่น้อย จตุรพักตรพิมาน
11 โรงเรียนบ้านหนองชาด ดู่น้อย จตุรพักตรพิมาน
12 โรงเรียนบ้านป่าแดง ดู่น้อย จตุรพักตรพิมาน
13 โรงเรียนบ้านดู่น้อย ดู่น้อย จตุรพักตรพิมาน
14 โรงเรียนบ้านยางเครือ น้ำใส จตุรพักตรพิมาน
15 โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้ น้ำใส จตุรพักตรพิมาน
16 โรงเรียนรัฐทวิคาม น้ำใส จตุรพักตรพิมาน 0856484471
17 โรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล น้ำใส จตุรพักตรพิมาน
18 โรงเรียนบ้านหนองบัวเลิง ป่าสังข์ จตุรพักตรพิมาน
19 โรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา ป่าสังข์ จตุรพักตรพิมาน
20 โรงเรียนบ้านโคกมอน ป่าสังข์ จตุรพักตรพิมาน
21 โรงเรียนบ้านร่องคำ ป่าสังข์ จตุรพักตรพิมาน 043547405
22 โรงเรียนรัตนประชานุสรณ์ ลิ้นฟ้า จตุรพักตรพิมาน
23 โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโล ลิ้นฟ้า จตุรพักตรพิมาน
24 โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร ลิ้นฟ้า จตุรพักตรพิมาน
25 โรงเรียนบ้านป่าดวน ลิ้นฟ้า จตุรพักตรพิมาน
26 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ลิ้นฟ้า จตุรพักตรพิมาน
27 โรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง) ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน
28 โรงเรียนสหคามวิทยาคาร ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน
29 โรงเรียนบ้านดอนแคน ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน
30 โรงเรียนบ้านหนองหิน ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน 08-1749-8492
31 โรงเรียนบ้านหนองผือ หนองผือ จตุรพักตรพิมาน (043) 531369
32 โรงเรียนบ้านหนองแอก หนองผือ จตุรพักตรพิมาน 0834026313
33 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน หนองผือ จตุรพักตรพิมาน
34 โรงเรียนบ้านข่า หนองผือ จตุรพักตรพิมาน
35 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน หนองผือ จตุรพักตรพิมาน
36 โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน
37 โรงเรียนหนองตอวิทยา หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน
38 โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน 043561087
39 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน
40 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน
41 โรงเรียนบ้านอีง่อง อีง่อง จตุรพักตรพิมาน
42 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ อีง่อง จตุรพักตรพิมาน
43 โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ อีง่อง จตุรพักตรพิมาน
44 โรงเรียนบ้านสวนมอญ อีง่อง จตุรพักตรพิมาน
45 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว อีง่อง จตุรพักตรพิมาน
46 โรงเรียนบ้านค้อกุดจอก อีง่อง จตุรพักตรพิมาน
47 โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) เมืองหงส์ จตุรพักตรพิมาน
48 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ เมืองหงส์ จตุรพักตรพิมาน
49 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เมืองหงส์ จตุรพักตรพิมาน
50 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน
51 โรงเรียนบ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง) โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน
52 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน
53 โรงเรียนบ้านเหล่ายูง โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน
54 โรงเรียนบ้านหนองคูบอน โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน
55 โรงเรียนเมืองจังหาร จังหาร จังหาร
56 โรงเรียนบ้านแคน จังหาร จังหาร
57 โรงเรียนบ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล) จังหาร จังหาร
58 โรงเรียนบ้านหนองเข็ง จังหาร จังหาร
59 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ จังหาร จังหาร
60 โรงเรียนบ้านแพง(จัตุคามสำราญวิทยา) ดงสิงห์ จังหาร
61 โรงเรียนบ้านหนองตอ(คุรุราษฎร์ศึกษาคาร) ดงสิงห์ จังหาร
62 โรงเรียนบ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) ดงสิงห์ จังหาร
63 โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ ดงสิงห์ จังหาร
64 โรงเรียนบ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล ดงสิงห์ จังหาร
65 โรงเรียนบ้านเลิงคา ดินดำ จังหาร
66 โรงเรียนบ้านพยอม ดินดำ จังหาร
67 โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์) ดินดำ จังหาร
68 โรงเรียนดงยางสะแบง ดินดำ จังหาร
69 โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี ดินดำ จังหาร
70 โรงเรียนบ้านขมิ้นจานทุ่ง ดินดำ จังหาร
71 โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา ดินดำ จังหาร
72 โรงเรียนบ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา) ปาฝา จังหาร
73 โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย ปาฝา จังหาร
74 โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) ปาฝา จังหาร
75 โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์ ผักแว่น จังหาร
76 โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา ผักแว่น จังหาร
77 โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย (คุรุศิษยานุกูล) ผักแว่น จังหาร
78 โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค ผักแว่น จังหาร
79 โรงเรียนบ้านแจ้ง(คุรุประชาสรรค์) ม่วงลาด จังหาร
80 โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด ม่วงลาด จังหาร
81 โรงเรียนไตรคามวิทยา ยางใหญ่ จังหาร
82 โรงเรียนหัวนางามวิทยา ยางใหญ่ จังหาร
83 โรงเรียนเขวาชีรัฐประชาสรรค์ แสนชาติ จังหาร
84 โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) แสนชาติ จังหาร
85 โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ แสนชาติ จังหาร
86 โรงเรียนบ้านหวายน้อย ทุ่งเขาหลวง ทุ่งเขาหลวง
87 โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา ทุ่งเขาหลวง ทุ่งเขาหลวง
88 โรงเรียนบ้านจาน ทุ่งเขาหลวง ทุ่งเขาหลวง 043658000
89 โรงเรียนบ้านโนนราษี บึงงาม ทุ่งเขาหลวง 043500011
90 โรงเรียนบ้านนางาม บึงงาม ทุ่งเขาหลวง
91 โรงเรียนบึงงามพัฒนา บึงงาม ทุ่งเขาหลวง
92 โรงเรียนประชาราษฏร์รังสรรค์ บึงงาม ทุ่งเขาหลวง
93 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว บึงงาม ทุ่งเขาหลวง
94 โรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบง มะบ้า ทุ่งเขาหลวง
95 โรงเรียนบ้านขว้างใหญ่ มะบ้า ทุ่งเขาหลวง
96 โรงเรียนบ้านหวายหลึม มะบ้า ทุ่งเขาหลวง
97 โรงเรียนบ้านเทอดไทย เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง
98 โรงเรียนบ้านหนาด เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง
99 โรงเรียนบ้านยางใต้ เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง
100 โรงเรียนบ้านอีโก่ม เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง
101 โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง) เหล่า ทุ่งเขาหลวง
102 โรงเรียนบ้านซองแมว เหล่า ทุ่งเขาหลวง
103 โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง เหล่า ทุ่งเขาหลวง
104 โรงเรียนบ้านธวัชบุรี ธงธานี ธวัชบุรี
105 โรงเรียนบ้านหนองดู่ ธงธานี ธวัชบุรี
106 โรงเรียนบ้านงิ้ว(คุรุปถัมภ์) ธงธานี ธวัชบุรี
107 โรงเรียนบ้านคางฮุง ธวัชบุรี ธวัชบุรี 043-500054
108 โรงเรียนบ้านหัวโนน ธวัชบุรี ธวัชบุรี 043-500264
109 โรงเรียนบ้านดู่ ธวัชบุรี ธวัชบุรี
110 โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่ นิเวศน์ ธวัชบุรี
111 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม นิเวศน์ ธวัชบุรี
112 โรงเรียนบ้านนิเวศน์ นิเวศน์ ธวัชบุรี
113 โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย นิเวศน์ ธวัชบุรี
114 โรงเรียนบ้านขาม บึงนคร ธวัชบุรี
115 โรงเรียนบ้านสังข์ บึงนคร ธวัชบุรี
116 โรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคาร บึงนคร ธวัชบุรี 0868507123
117 โรงเรียนบ้านไผ่ บึงนคร ธวัชบุรี -
118 โรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ มะอึ ธวัชบุรี
119 โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ มะอึ ธวัชบุรี 043500055, 043650088
120 โรงเรียนบ้านมะอึ มะอึ ธวัชบุรี
121 โรงเรียนบ้านราชธานี ราชธานี ธวัชบุรี
122 โรงเรียนบ้านอีหมุน ราชธานี ธวัชบุรี
123 โรงเรียนบ้านชาดมะเหลื่อม หนองพอก ธวัชบุรี
124 โรงเรียนบ้านดอนชัย หนองพอก ธวัชบุรี
125 โรงเรียนบ้านไก่ป่า หนองพอก ธวัชบุรี
126 โรงเรียนเวฬุวันวิทยา หนองไผ่ ธวัชบุรี
127 โรงเรียนบ้านหนองเต่า หนองไผ่ ธวัชบุรี
128 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองไผ่ ธวัชบุรี
129 โรงเรียนบ้านหนองโสน หนองไผ่ ธวัชบุรี
130 โรงเรียนบ้านตาอุด หนองไผ่ ธวัชบุรี
131 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง อุ่มเม้า ธวัชบุรี
132 โรงเรียนบ้านอุ่มเม้า อุ่มเม้า ธวัชบุรี
133 โรงเรียนบ้านจันทร์สว่าง อุ่มเม้า ธวัชบุรี
134 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา อุ่มเม้า ธวัชบุรี
135 โรงเรียนบ้านป่าสุ่ม อุ่มเม้า ธวัชบุรี
136 โรงเรียนบ้านตรีคาม อุ่มเม้า ธวัชบุรี
137 โรงเรียนบ้านนาคำ อุ่มเม้า ธวัชบุรี
138 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง เขวาทุ่ง ธวัชบุรี
139 โรงเรียนบ้านหนองช้าง เขวาทุ่ง ธวัชบุรี
140 โรงเรียนบ้านหนองต่าย เขวาทุ่ง ธวัชบุรี
141 โรงเรียนบ้านมะยาง เมืองน้อย ธวัชบุรี
142 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย เมืองน้อย ธวัชบุรี
143 โรงเรียนบ้านหนองเบิด เมืองน้อย ธวัชบุรี
144 โรงเรียนไพศาลวิทยาคม ไพศาล ธวัชบุรี
145 โรงเรียนบ้านดู่ไพศาล ไพศาล ธวัชบุรี
146 โรงเรียนบ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา ไพศาล ธวัชบุรี
147 โรงเรียนเจริญศึกษา ศรีสมเด็จ
148 โรงเรียนบ้านบากหนองแดง บ้านบาก ศรีสมเด็จ 043508081
149 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ
150 โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ
151 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ
152 โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ 043508080
153 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ
154 โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ
155 โรงเรียนบ้านป่าแหนหนองไร่ สวนจิก ศรีสมเด็จ
156 โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา สวนจิก ศรีสมเด็จ 0812606876 , 0872154865
157 โรงเรียนบ้านสวนจิก สวนจิก ศรีสมเด็จ
158 โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว สวนจิก ศรีสมเด็จ
159 โรงเรียนบ้านเหล่ากุด สวนจิก ศรีสมเด็จ
160 โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน หนองแวงควง ศรีสมเด็จ
161 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ หนองแวงควง ศรีสมเด็จ 043501179
162 โรงเรียนโนนสีดาวิทยา หนองใหญ่ ศรีสมเด็จ
163 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองใหญ่ ศรีสมเด็จ
164 โรงเรียนทรายทองวิทยา หนองใหญ่ ศรีสมเด็จ
165 โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) เมืองเปลือย ศรีสมเด็จ -
166 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) โพธิ์ทอง ศรีสมเด็จ
167 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์) โพธิ์ทอง ศรีสมเด็จ
168 โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ 0-4356-3300
169 โรงเรียนอนุบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ
170 โรงเรียนบ้านโพนทอง โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ
171 โรงเรียนบ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์ โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ
172 โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ 043563206
173 โรงเรียนบ้านโนนข่า บ้านเขือง เชียงขวัญ
174 โรงเรียนบ้านเขือง บ้านเขือง เชียงขวัญ 043509130
175 โรงเรียนบ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) บ้านเขือง เชียงขวัญ
176 โรงเรียนบ้านดอนพยอมน้อย บ้านเขือง เชียงขวัญ 043-500157
177 โรงเรียนบ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร) พระธาตุ เชียงขวัญ
178 โรงเรียนบ้านวังปากบุ่ง พระธาตุ เชียงขวัญ
179 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ พระธาตุ เชียงขวัญ
180 โรงเรียนบ้านบุ่งค้าแก่งข่า พระธาตุ เชียงขวัญ
181 โรงเรียนบ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) พระเจ้า เชียงขวัญ
182 โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) พระเจ้า เชียงขวัญ
183 โรงเรียนบ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร พระเจ้า เชียงขวัญ
184 โรงเรียนบ้านเกษมสุข พลับพลา เชียงขวัญ
185 โรงเรียนบ้านหนองแก่ง พลับพลา เชียงขวัญ
186 โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ พลับพลา เชียงขวัญ 043500290
187 โรงเรียนบ้านพลับพลา พลับพลา เชียงขวัญ
188 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม พลับพลา เชียงขวัญ
189 โรงเรียนบ้านหมูม้น หมูม้น เชียงขวัญ
190 โรงเรียนบ้านธาตุประทับ หมูม้น เชียงขวัญ
191 โรงเรียนบ้านมีชัย หมูม้น เชียงขวัญ
192 โรงเรียนเชียงขัวญพิทยาคม เชียงขวัญ เชียงขวัญ
193 โรงเรียนบ้านแมด เชียงขวัญ เชียงขวัญ
194 โรงเรียนบ้านดอนแดง เชียงขวัญ เชียงขวัญ
195 โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม เชียงขวัญ เชียงขวัญ 043-500288
196 โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง) เมืองร้อยเอ็ด
197 โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์) เมืองร้อยเอ็ด
198 โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) ขอนแก่น เมืองร้อยเอ็ด
199 โรงเรียนบ้านป่าบากเหล่าเรือ(คุรุราษฎร์สามัคคี) ขอนแก่น เมืองร้อยเอ็ด
200 โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี ขอนแก่น เมืองร้อยเอ็ด 04354344
201 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(คุรุศิษย์ประชานุสรณ์) ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด
202 โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด
203 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด
204 โรงเรียนบ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด
205 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) นาโพธิ์ เมืองร้อยเอ็ด 043653004
206 โรงเรียนบ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) นาโพธิ์ เมืองร้อยเอ็ด
207 โรงเรียนบ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์) รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด
208 โรงเรียนอนุบาลธิวะรัตน์ รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด
209 โรงเรียนบ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด
210 โรงเรียนบ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์) รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด
211 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด 043-512805
212 โรงเรียนบ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคีสาขาบ้านเขวา รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด
213 โรงเรียนบ้านเปลือยนอก รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด
214 โรงเรียนบ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี) สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด
215 โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด
216 โรงเรียนไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก) สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด
217 โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด
218 โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด
219 โรงเรียนบ้านดงสวองหนองสูบ สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด
220 โรงเรียนบ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์) สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด
221 โรงเรียนบ้านเปลือยสีแก้ว สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด
222 โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด
223 โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด 0817087729
224 โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด
225 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด
226 โรงเรียนบ้านซ้ง(บ้านซ้งวิทยาคม) หนองแก้ว เมืองร้อยเอ็ด
227 โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแก้ว เมืองร้อยเอ็ด
228 โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร หนองแก้ว เมืองร้อยเอ็ด 043-653-601
229 โรงเรียนบ้านหนองยูง หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด
230 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด
231 โรงเรียนบ้านโนนแท่น หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด
232 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด
233 โรงเรียนบ้านแวงวิทยา หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด
234 โรงเรียนบ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) เมืองทอง เมืองร้อยเอ็ด
235 โรงเรียนบ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์) เมืองทอง เมืองร้อยเอ็ด 043651718
236 โรงเรียนวัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) เมืองทอง เมืองร้อยเอ็ด
237 โรงเรียนขัติยะวงษา เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
238 โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด 043-516059
239 โรงเรียนบ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา) เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
240 โรงเรียนบ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ) เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
241 โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เทอดเกียรติวีระชน) เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
242 โรงเรียนบ้านสามแยกโพธิ์ชัย เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
243 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
244 โรงเรียนบ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี) แคนใหญ่ เมืองร้อยเอ็ด
245 โรงเรียนบ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี) แคนใหญ่ เมืองร้อยเอ็ด
246 โรงเรียนธรรมจารีนิวาส แคนใหญ่ เมืองร้อยเอ็ด 0908321508
247 โรงเรียนบ้านหนองพานแยบัวห้าว แคนใหญ่ เมืองร้อยเอ็ด
248 โรงเรียนบ้านป่ายาง โนนตาล เมืองร้อยเอ็ด
249 โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) โนนตาล เมืองร้อยเอ็ด
250 โรงเรียนบ้านหนองผือโพนศรีสามัคคี โนนตาล เมืองร้อยเอ็ด
251 โรงเรียนสหสามัคคีวิทยา โนนตาล เมืองร้อยเอ็ด
252 โรงเรียนบ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี โนนรัง เมืองร้อยเอ็ด
253 โรงเรียนบ้านค้อ โนนรัง เมืองร้อยเอ็ด
254 โรงเรียนบ้านโนนรัง โนนรัง เมืองร้อยเอ็ด
255 โรงเรียนอนุบาลเครือวัลย์ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
256 โรงเรียนซ.วิทยา ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
257 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
258 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
259 โรงเรียนร้อยเอ็ดการบริบาล ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด 0833683468
260 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
261 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
262 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
263 โรงเรียนสตรีศึกษา ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
264 โรงเรียนการกุศลบ้านยางเครือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
265 โรงเรียนศรีศิลปวิทยาลัย ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
266 โรงเรียนการกุศลวัดกลาง ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด