คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายฝั่น จันทะล่าม
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเพิ่ม บุตรจินดา
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิบูลย์จิตตาภิวัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร หงส์ชั้น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางประกิต หงส์ชารี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายนงค์ หงส์เอก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรัตน์ ชิตะรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสอน ชะอุ่มเกตุ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางจันฉาย โทนหงสา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระจันดา ธีระปัญโญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายถาวร อุปแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายนพสิทธิ์ กนกพงศ์ญหิรัณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญยืน ชุมไธสง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ