กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายนิพนธ์ ชาระ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ