กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสิทธิพร บุระผากา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางดาวเรือง โงนมณี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0