กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายนิพนธ์ ชาระ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางดาวเรือง โงนมณี
ครู คศ.3