กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนำชัย ตรางา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายมรกต บุญเหลี่ยม
ครู คศ.3