ข้อมูลบุคลากร

นายบุญยืน ชุมไธสง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายมรกต บุญเหลี่ยม
ครู คศ.3

นางประดับ ไตรทิพย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางสุขใจ บุญเหลี่ยม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวกาญจนี พลศรีราช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางดาวเรือง โงนมณี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นายสิทธิพร บุระผากา
ครู คศ.3

นายนำชัย ตรางา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางสุนีรัตน์ เชื้อหงส์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นางเกษมศรี ทองดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0

นายนิพนธ์ ชาระ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางภัทชรา แสวงธรรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางเนาวรัตน์ ผือโย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวสุนันทา อุทธิเสน
ครู

นางสาวสุดารัตน์ เครื่องพาที
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวศิริมาส จงจิตต์
ครูจ้างรายเดือน

นางสาวอมรรัตน์ ตองมีทอง
ครูจ้างรายเดือน

นายสิทธิศักดิ์ ศรีสมุทร
นักการ