ข้อมูลบุคลากร

นายบุญยืน ชุมไธสง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายมรกต บุญเหลี่ยม
ครู คศ.3

นายนำชัย ตรางา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายนิพนธ์ ชาระ
ครู คศ.3

นายสิทธิพร บุระผากา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวกาญจนี พลศรีราช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางประดับ ไตรทิพย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางศิราวรรณ ตรางา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสุขใจ บุญเหลี่ยม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางดาวเรือง โงนมณี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางเนาวรัตน์ ผือโย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสุนีรัตน์ เชื้อหงส์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางเกษมศรี ทองดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางภัทชรา แสวงธรรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวสุนันทา อุทธิเสน
ครู

นางสาวสุดารัตน์ เครื่องพาที
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวอมรรัตน์ ตองมีทอง
ครูจ้างรายเดือน

นายสิทธิศักดิ์ ศรีสมุทร
นักการ