งานบริหารบุคลากร

นายบุญยืน ชุมไธสง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้างานบริหารบุคลากร

นายมรกต บุญเหลี่ยม
ครู คศ.3