งานพัสดุ

นางเนาวรัตน์ ผือโย
ครู คศ.3
หัวหน้างานพัสดุ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1