งานบริหารวิชาการ

นายมรกต บุญเหลี่ยม
ครู คศ.3
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

นางดาวเรือง ฌงนมณี
ครู คศ.3

นางสุขใจ บุญเหลี่ยม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางประดับ ไตรทิพย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2