งานบริหารงบประมาณ

นายนิพนธ์ ชาระ
ครู คศ.3
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

นางสุขใจ บุญเหลี่ยม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางประดับ ไตรทิพย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2