ปฐมวัย

นางเกษมศรี ทองดี
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางศิราวรรณ ตรางา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2