ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญยืน ชุมไธสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายไพบูลย์ ข่าขันมะลี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555-2558
ชื่อ-นามสกุล : นายคงฤทธิ์ ศักดิ์คำดวง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2518-2555
ชื่อ-นามสกุล : นายบัณฑิต ผือโย
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2516 - 2518
ชื่อ-นามสกุล : นายโกวิท ศิริอมรพรรณ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2503 - 2516
ชื่อ-นามสกุล : นายไกรวัล โรจนกุศล
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2496 - 2503
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธา บัวสอน
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2487 - 2496
ชื่อ-นามสกุล : นายแก้ว วัฒนเมือง
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2487 - 2487
ชื่อ-นามสกุล : นายชอบ จิณฤทธิ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2486 - 2487
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษา จิณฤทธิ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2484 - 2486
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธี วงศ์คำจันทร์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2483 - 2484