คณะผู้บริหาร

นายบุญยืน ชุมไธสง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา