เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
"โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ"