อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
"นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์"