พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1.  โรงเรียน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ ตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
2.  จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กำหนดนโยบายและจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ
3.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
4.  จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
5.  ผลิต จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ นำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน
6.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม มองเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
7.  จัดการเรียนการสอนตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
8.  โรงเรียนเป็นแกนนำในการพัฒนาหมู่บ้านในเขตบริการ
9.  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นครูมืออาชีพ

เป้าหมาย
1.  มีแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติราชการที่ครอบคลุม ชัดเจน
2.  มีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
3.  ชุมชน องค์กรส่วนท้องถิ่นให้การยอมรับ สนับสนุน ศรัทธาและพอใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
4.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ
5.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม
6.  ผู้เรียนดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง
7.  ผู้เรียนเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และของชาติ