วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
โรงเรียนบ้านหนองแอก จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ดำรงตนอยู่ในสังคมด้วยความสุขตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ชุมชนมีความพึงพอใจและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ปรัชญาโรงเรียน
ปฺญญาว ธเนน  เสยฺโย ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์