สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
ขาว - แดง