ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านหนองแอก
                     โรงเรียนบ้านหนองแอก  เดิมอยู่ร่วมกับโรงเรียนบ้านอุ่มจาน  ต่อมาได้แยกมาตั้งที่บ้านหนองแอก
ชื่อว่า
"โรงเรียนวัดบ้านหนองแอก"  โดยอาศัยศาลาวัดเป็นที่ตั้ง  เมื่อวันที่  28  พฤษภาคม  2483 
มีนักเรียนจากสองหมู่บ้าน  คือบ้านหนองแอก และ บ้านหนองหอย เปิดสอนในระดับชั้น ป. 1 - ป.
ปีงบประมาณ  2518  คณะครูและชาวบ้านได้ร่วมกันจัดหาทุนสมทบกับทางราชการ เป็นเงิน  10,000  บาท   
ทางราชการจึงได้จัดงบประมาณมาก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป. 1 ขนาด  4  ห้องเรียน ในวงเงิน  220,000  บาท 
จึงได้ย้ายจากศาลาวัดมาใช้อาคารเรียนหลังใหม่ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น 
"โรงเรียนบ้านหนองแอก"                     
ปีการศึกษา  2521     เปิดสอนระดับชั้น  ป. 1 - ป. 6
       ปีการศึกษา  2536    เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา
       ปัจจุบัน        เปิดสอนระดับชั้น  อนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่  3


                                                                            สีประจำโรงเรียน 
                                                                               ขาว - แดง